mokėti

mokėti
2 mokė́ti, móka, -ė́jo tr., intr. K; SD380 sugebėti ką daryti; žinoti, būti išmokusiam ko: Mes mokėsim kovoti ir dirbti, mūs jaunystės ugnis neužges V.Mozūr. Vargšelė nemók par trobą pareiti (neįtinka uošviams) Krš. Kiti moka dejuoti (be didelio reikalo dejuoja) Ėr. Aš neduosiu tos dukrelės, kuri moka šilkus verpti JV283. Tu nemokėsi ugnelės sukurti, tu nemokėsi aslelę iššluoti (d.) Grk. Tikt jis temoka laive sėdėti KlvD31. Kad mokė́čiab, pagiedočiab Brsl. Pramanė mane bernytį nemokantį dainuoti KlvD158. Jis moka kalbėti R62. Plaukė i nuskendo bemokėdami (nors ir mokėjo plaukti, bet vis tiek nuskendo) Vgr. Reikia, ka būtum mókąs meistras Brs. Ana už mane bus mokantèsnė J. Nė savęs pasirašyti nemoku (esu beraštis) Šts. Žinoma, kas moka vogti, moka ir teisinties Žem. Moka liežuvį turėti už dantų . Reikia mokė́t apie jį (vyrą) vaikščiot Eiš. Darbas jo nemokėta dirbti J.Jabl. Jau mirt laikas, o dar nieko nemóki Jnš. Darbo móka, ir ko daugiau?! Lnkv. Ar moki kokį amatą? J.Balč. Mokėta [giesmių], ale užmiršta Ad. Senų miškai mylėta, tūlon giesmėn dėta, mūsų tėvelių visos tos giesmės mokėta A.Baran. Kiek aš tų dainų mokė́jau, kiek pasakų! Brt. Tiek istorijų iš galvos moki! Lp. Ko mes mokomės, ne visa ir ne visiems yra mokėtina FrnS126. Tada nežinau tavo brolį Aroną ..., mokantį gerai kalbėti BB2Moz4,14. Jie nei mokė́jo, nei žinojo DP323. ^ Kaip kas moka, tep šoka Mrk. Nemokėdamas ir aslos neiššluosi LTR(Vdk). Niekas mokėdamas negimsta Lp. Ko nemoki, nedaryk Mrk. Visus darbus mokėsi, visus badus kentėsi (devyni amatai, dešimtas – badas) Grg. Daugel ko mokąs nėko gerai nemoka KrvP(Vkš). Ko Jonukas neišmoks, to ir Jonas nemokės (mokytis reikia, kol esi jaunas) LTR. Visi nori mokėti, bet ne visi mokytis LTR(Vl). Ką móki, ant pečių nenešioji (mokslas ne našta) Jnš. Moki žodį – žinai kelią LTR(Vl). Kad nemóki vyžų pint, važiuok pėsčias Bsg. Buklus ir žąsinu moka arti Tsk. Gerą duoną turėjo, tik jos valgyt nemokėjo KrvP(Al). Kitą pamokyti bet kas mokam (lengva kitam patarimus duoti) J.Jabl. Miegoti ir meška moka LTR(Vdk).
mókamai adv.: Iš gausių kalbos faktų mokamai daromi apibendrinimai, išvedami dėsniai .galėti, pajėgti (atsiminti, iš atminties pasakyti): Nemoku gerai atsiminti kelią, kur mane vedė J.Balč.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • mokėti — 1 mokėti, moka, ėjo 1. tr., intr. SD252, R97, K duoti pinigus ar kitokias vertybes, atlyginant už ką nors panaudotą, įsigytą, atliktą ar apsiimtą, įsipareigotą padaryti: Negaliu valioti mokėti taip brangiai J. Gėrė dieną, gėrė naktį, mokėt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokėti — vksm. Ar jūs mókate di̇̀rbti kompiùteriu? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įsipareigojimo mokėti už nepaimtą gamtinių dujų kiekį sutartis — statusas Aprobuotas sritis gamtinės dujos apibrėžtis Gamtinių dujų tiekimo (pirkimo–pardavimo) sutartis, kurios viena pagrindinių sąlygų yra įsipareigojimas mokėti už numatytas pirkti, bet nepaimtas gamtines dujas. Įsipareigojimo mokėti už… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • priklausanti mokėti pinigų suma — statusas T sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba ryšiai: žiūrėk – už patiektą žemės ūkio produkciją mokėtina pinigų suma šaltinis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas (Žin., 1999, Nr. 102 2921; 2004, Nr. 124 4489) …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • turėti — turėti, tùri (tùria Sdk, Pl, Rk, Ob), ėjo K, Rtr, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD177,79, SD141, 182, R187, MŽ248, Sut, N, M, LL87, L I. laikymui, laikymuisi žymėti. 1. tr. SD1183, MitV163(WP237), Sut, I, M, Š, NdŽ, Gs, Pun, Ūd, Gg, Žl nusitvėrus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokesnis — sm. (1) Krš, mõkesnis (1) K, Trš, Grd, Sg žr. mokestis: 1. Aš turiu daug mõkesnių atlikti KII365. Pakėlė žmonėms mokesnius M.Valanč. Jau mokesniai prieina mokėti J.Jabl. Nenukąsi kąsnelio doro, vis laikyk mokesniams Lkž. Pyliavas pilti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmokėti — 1 išmokėti 1. tr., intr. R50, K sumokėti už ką: Algas išmokėti BŽ78. Šmotą pinigų išmokėjau J. Dabar sakyk, kuo aš tau skolingas, – išmokėsiu Ašb. Aš išmokėsiu [už nuganytus rugelius], berneli, tik nepasakyki tėveliui JD702. | Kraujais skolas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kloti — kloti, ja, jo 1. tr. SD333, R tiesti, dėti, guldyti ką ant paviršiaus: Lentas klojo ant tako Kp. Skyniau skyniau skynimėlį, klojau klojau klojimėlį Krkn. O ką kalba apynėlis, iš žemės dygdamas, iš žemės dygdamas? – Jei jūs manęs neprismeigsit, aš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokestis — sm. (1), mõkestis (1) K, Vl, mokestìs sf. (3a, 3b), mokestìs, iẽs sm. (3a, 3b), mokestỹs 1. nustatyto dydžio pinigų suma, kurią piliečiai privalo mokėti valstybei: Mokesčiai reikalingi valdymo aparatui, mokykloms, ligoninėms, švietimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mokus — 1 mokùs, ì adj. (4) TTŽ galintis mokėti, turintis iš ko mokėti: Šis pirkėjas mokus, anas dar mokesnis rš. Stiprėja prieštaravimas tarp gamybos augimo ir mokios paklausos mažėjimo; tai sąlygoja ekonomines krizes rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”